Syn og skøn​

Hvis der er fejl og mangler

Ansvaret for mangler ved bolighandel er kompliceret juridisk stof. Nedenfor kan du læse en kort vejledende introduktion til handel med fast ejendom. Som sælger bør du dog altid inddrage en professionel rådgiver, hvis køber konstaterer fejl eller mangler ved boligen efter han har overtaget den.

Sælger har 10 års ansvar for mangler​

Som sælger har du som udgangspunkt 10 års ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen. Du kan blive fritaget for dette ansvar, hvis du inden køber afgiver et købstilbud på ejendommen;

  • får udarbejdet en tilstandsrapport, som udleveres til køber​
  • giver køber et tilbud om at tegne en ejerskifteforsikring, der opfylder lovens mindstekrav
  • giver et skriftligt tilsagn om at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af ejerskifteforsikringen
  • specifikt gør køber opmærksom på retsvirkninger af, at du slipper for ansvar, når du opfylder disse betingelser.

Det gør man normalt i et bilag til købsaftalen.

Undtagelser til sælgers ansvarsfrihed​

Selvom du som sælger har benyttet dig af ovennævnte ordning, er du ikke fritaget for ansvar for ulovlige bygningsindretninger. Det kan for eksempel være ulovlige el-installationer, installationer eller indretninger uden for selve bygningen, grundarealer og bygningers placering på grunden. I disse tilfælde har sælger et ansvar for fejl og mangler i op til 10 år.

Sælger er heller ikke fritaget for ansvar for​

  • skader som er opstået efter tilstandsrapporten er skrevet
  • forhold der strider mod servitutter eller offentligretlige forskrifter
  • forhold som sælger har afgivet garanti om
  • tilfålde hvor sælger har handlet svigagtig eller groft uagtsomt


I disse tilfælde kan køber som udgangspunkt kræve erstatning, når der er tale om en mangel, og sælger ikke har oplyst om den -“ selv om køber kendte eller burde kende til manglen.

Er boligen blevet gennemgået af en bygningssagkyndig, skal der dog meget til før en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som groft uagtsom eller svigagtig. Man kan eksempelvis ikke kræve, at en almindelig person har fagligt detaljekendskab til en boligs tilstand. Men hvis du som sælger ikke har fortalt sandheden om et forhold, er du under alle omstændigheder ansvarlig. Sørg derfor altid for at være fuldstændig ærlig om boligens stand!

Boligsagkyndig

Beskikket til udarbejdelse af tilstandsrapporter 

Få et godt og uforpligtende tilbud

Send mig en forespørgsel - jeg vender tilbage inden for 24-48 tim​er

 
 
 
 
 
 
 
Hvordan vil du kontaktes?

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt